1.Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 Rodo)
Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne dla prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy. Będą one przetwarzane przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:
 – realizacji świadczonych przez Edikę usług lub sprzedaży produktów,
–   realizacji obowiązków nałożonych na Edikę przepisami prawa w tym, do celów podatkowych i rachunkowych monitorowania wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz dochodzenia roszczeń,
–  realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
 – prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów,
–  zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie prowadzonej działalności gospodarczej,
 – przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz dowodowych.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Ediki wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica. Edica jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: zapewnienie bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa lub marketing bezpośredni.
Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:
– wspierające nas w realizacji świadczonej dla Ciebie usługi, na przykład firma spedycyjna dostarczająca zamówione przez Ciebie prace lub towar,
– realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny, wspierające nas w monitorowaniu wiarygodności płatniczej kontrahentów
i dochodzeniu roszczeń,
– wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na przykład biegły rewident lub podmiot archiwujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: .
2. Informacje podawane w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą (art. 14 Rodo)
Twoje dane osobowe przekazane zostały nam przez Twojego pracodawcę lub podmiot, z którym łączy Cię stosunek prawny skutkujący Twoim udziałem w kontaktach pomiędzy Ediką a jej kontrahentem. Edica przetwarza następujące kategorie danych, których zakres uwarunkowany jest zakresem danych udostępnionych nam przez podmiot, w imieniu którego działasz: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko, informacja o działaniu w imieniu kontrahenta Edica.
Twoje dane przetwarzane będą przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:
– wykonania umowy zawartej przez Edikę lub prowadzenia negocjacji przed zawarciem umowy,
– przechowywania danych dla celów archiwalnych, dowodowych lub dochodzenia roszczeń,
– prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Ediki wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6.1b) Rodo ze względu na niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której stroną jest Edica, art. 6.1c) Rodo albowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Edice oraz art. 6.1.f) Rodo ponieważ Edica przetwarza dane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład dochodzenie roszczeń czy marketing produktów lub usług własnych.
Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty wspierające nas w realizacji świadczonej umowy, na przykład firma spedycyjna, firmy świadczące obsługę systemu informatycznego, utylizujące dokumentację zawierającą dane osobowe oraz biegły rewident badający dokumentację finansową Ediki.
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: .