Edica Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Ediki jest realizacja – wobec osób, których dane przetwarzamy –  obowiązku informacyjnego. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

1.Informacje dla osoby będącej klientem Edica, której dane dotyczą (art. 13 Rodo)

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne dla prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy. Będą one przetwarzane przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:

 – realizacji świadczonych przez Edikę usług lub sprzedaży produktów,
–   realizacji obowiązków nałożonych na Edikę przepisami prawa w tym, do celów podatkowych i rachunkowych monitorowania wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz dochodzenia roszczeń,
–  realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
 – prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów,
–  zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie prowadzonej działalności gospodarczej,
 – przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz dowodowych.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Ediki wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica. Edica jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: zapewnienie bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa lub marketing bezpośredni.
Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:
– wspierające nas w realizacji świadczonej dla Ciebie usługi, na przykład firma spedycyjna dostarczająca zamówione przez Ciebie prace lub towar,
– realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny, wspierające nas w monitorowaniu wiarygodności płatniczej kontrahentów i dochodzeniu roszczeń,
– wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na przykład biegły rewident lub podmiot archiwujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.
 
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: .

2. Informacje dla osób, których dane osobowe otrzymaliśmy od innych podmiotów np. naszego klienta (art. 14 RODO)

Twoje dane osobowe przekazane zostały nam przez Twojego pracodawcę lub podmiot, z którym łączy Cię stosunek prawny skutkujący Twoim udziałem w kontaktach pomiędzy Ediką a jej kontrahentem. Edica przetwarza następujące kategorie danych, których zakres uwarunkowany jest zakresem danych udostępnionych nam przez podmiot, w imieniu którego działasz: imię i nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko, informacja o działaniu w imieniu kontrahenta Edica.
 
Twoje dane przetwarzane będą przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:
– wykonania umowy zawartej przez Edikę lub prowadzenia negocjacji przed zawarciem umowy,
– przechowywania danych dla celów archiwalnych, dowodowych lub dochodzenia roszczeń,
– prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.
 
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Ediki wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6.1b) Rodo ze względu na niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której stroną jest Edica, art. 6.1c) Rodo albowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Edice oraz art. 6.1.f) Rodo ponieważ Edica przetwarza dane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład dochodzenie roszczeń czy marketing produktów lub usług własnych.
 
Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty wspierające nas w realizacji świadczonej umowy, na przykład firma spedycyjna, firmy świadczące obsługę systemu informatycznego, utylizujące dokumentację zawierającą dane osobowe oraz biegły rewident badający dokumentację finansową Ediki.
 
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail:

3.Informacje dla osoby będącej naszym dostawcą lub wykonawcą (art. 13 RODO)

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, ale ich przekazanie jest konieczne dla prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy. Będą one przetwarzane przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:
-realizacji świadczonych przez Twoją firmę usług lub dostawy towarów,
-realizacji obowiązków nałożonych na Edikę przepisami prawa, w tym do celów podatkowych i rachunkowych,
-realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
-prowadzenia postępowania reklamacyjnego, odszkodowawczego oraz dochodzenia innych roszczeń lub też w celu obrony przed roszczeniami kierowanym wobec Edica,
-zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie prowadzonej działalności gospodarczej,
-przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz dowodowych.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym ostatnia transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Edica wynikających z przepisów prawa lub realizacji uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO). Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica (art. 6 ust. 1 c) RODO). Edica jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: zapewnienie bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa lub marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 f) RODO).
Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:
-wspierające nas w realizacji świadczonej przez Ciebie usługi lub dostawy, na przykład firma spedycyjna dostarczająca przedmiot umowy,
ubezpieczyciel lub broker, inni wykonawcy lub producenci, których udział będzie konieczny w ramach realizowanej przez Ciebie usługi,
-serwisujące nasz system informatyczny, wspierające nas w monitorowaniu wiarygodności kontrahentów i dochodzeniu roszczeń,
-wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na przykład biegły rewident lub podmiot archiwujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe,
-wspierające nas w zakresie czynności związanych z ochroną osób i mienia.
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: .

4.Informacje dla osób, których dane otrzymaliśmy od naszego dostawcy lub wykonawcy (art. 14 RODO)

Twoje dane osobowe przekazane zostały EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) przez pracodawcę lub podmiot, z którym łączy Cię stosunek prawny skutkujący Twoim udziałem w kontaktach pomiędzy Ediką a jej Dostawcą lub Wykonawcą. Przetwarzanie danych jest zatem konieczne dla prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy Dostawcą lub Wykonawcą, którego reprezentujesz.
Edica przetwarza w zależności od charakteru i zakresu współpracy następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe (np. numer telefonu, adres email), stanowisko, informację o Twoim uprawieniu do działania w imieniu dostawcy lub wykonawcy, numer rejestracyjny pojazdu, którego jesteś użytkownikiem, numer Pesel (np. zawarty w dokumentacji rejestrowej osób prawych lub pełnomocnictwie, informacja wskazana przez Dostawcę lub Wykonawcę w celu weryfikacji tożsamości).
Dane będą przetwarzane przez firmę Edica w celu:
-realizacji świadczonych przez Twoją firmę usług lub dostawy towarów,
-realizacji obowiązków nałożonych na Edikę przepisami prawa, w tym do celów podatkowych i rachunkowych,
-realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
-prowadzenia postępowania reklamacyjnego, odszkodowawczego oraz dochodzenie innych roszczeń lub też w celu obrony przed roszczeniami kierowanym wobec Edica,
-zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie prowadzonej działalności gospodarczej,
-przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz dowodowych.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym ostatnia transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Edica wynikających z przepisów prawa lub realizacji uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO). Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica (art. 6 ust. 1 c) RODO). Edica jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: zapewnienie bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa lub marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 f) RODO).
Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:
-wspierające nas w realizacji świadczonej przez Ciebie usługi lub dostawy, na przykład firma spedycyjna dostarczająca przedmiot umowy,
ubezpieczyciel lub broker, inni wykonawcy lub producenci, których udział będzie konieczny w ramach realizowanej przez Ciebie usługi,
-serwisujące nasz system informatyczny, wspierające nas w monitorowaniu wiarygodności kontrahentów i dochodzeniu roszczeń,
-wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na przykład biegły rewident lub podmiot archiwujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe,
-wspierające nas w zakresie czynności związanych z ochroną osób i mienia.
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: .

5. Jakich ciasteczek używamy na stronie www.edica.pl i jak możesz wyłączyć ich stosowanie.

Jak i wszyscy, tak i Edica Sp. z o.o. na stronie edica.pl używa plików cookies, czyli tzw. ciasteczek.
Czym są pliki cookies?
To dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.
Jakich rodzajów plików cookies używamy?
Korzystamy z plików koniecznych dla funkcjonowania strony, statystycznych oraz marketingowych.
Mamy na naszej stronie „ciasteczka” własnego wypieku oraz takie upieczone przez inne firmy (tj. third-party cookies), które wspierają nas w prowadzeniu statystyk oraz marketingu.
Z części z nich korzystamy tylko przez okres trwania sesji, a niektóre mogą być używane przez rok lub dwa. Sesyjne cookies są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Trwałe służą temu, aby strona rozpoznała Cię po długim okresie, kiedy do nas wrócisz i dostosowała się np. do Twoich preferencji językowych lub danych logowania, a nam dostarczyły informację, że nie jest to Twoja pierwsza wizyta u nas.
 Z jakich „ciasteczek” wypieczonych przez innych korzystamy na naszej witrynie internetowej?
W celach statystycznych korzystamy z ciasteczek firmy Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne Google, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i aplikacji. Google Analytics może używać zestawu plików cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami użytkowania witryny.
Korzystamy również z usług Google w ramach Google DoubleClick, używając ciasteczek do celów marketingowych. Dzięki usługom Google możemy wyświetlać reklamy
w wyszukiwarce Google. Pomaga nam to dostosować w usługach Google reklamy do użytkownika. Jeśli chcesz poznać zasady działania tej usługi to odsyłamy Cię do strony Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
Google wspiera nas też w ochronie strony internetowej przed spamami i innymi nadużyciami w ramach świadczonej usługi nazywanej reCAPTCHA. Stosowane w ramach tej usługi pliki cookies mogą analizować ruch (potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników) w celu filtrowania części ruchu uznawanego za tzw. boty lub spamy
i uniemożliwianiu im dokonywania nadużyć na naszej witrynie internetowej.
Jak wyczyścić pliki cookies w przeglądarce?
Jeśli nie chcesz korzystać z ciasteczek, sprawdź poniżej, jak wyczyścić cookies
w przeglądarce:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Sprawdź, jak wyczyścić cookies w urządzeniu mobilnym:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl&oco=0
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb
Musisz jednak być świadomy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Nie musisz się też obawiać ciasteczek ze względu na bezpieczeństwo Twojego urządzenia, albowiem pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu. Pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje innych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.   
Jeśli masz do nas pytania lub sprzeciwy wobec wykorzystywania przez nas plików cookies, prosimy zgłoś je na adres .

6.Informacje dla osób, które korzystają z mediów społecznościowych (art. 13 RODO)

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, odwiedzając nasze konto na Facebooku, Instagramie, wyrażając swoje emocje czy opinie pod naszymi postami (poprzez funkcję „Lubię to” czy komentarze), obserwując nasze konta firmowe na powyższych aplikacjach, czy też, wyrażając uznanie dla naszego konta poprzez oznaczenie naszego konta („Lubię to”) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu aplikacji Messenger. Twoje dane przetwarzane są przez EDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fortecznej 3, numer KRS 0000312356, (zwaną dalej Edica) w celu: udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość lub komentarz, w celach marketingowych produktów Edica i budowania wizerunku marek Edica oraz celach statystycznych i analitycznych.
Twoje dane będą przetwarzane przez Edica przez czas w jakim będziesz je udostępniał(a) współadministratorowi konta, którym jest Mata Irealand Limited z siedzibą w Irlandii (zwana dalej Facebook Ireland) lub do momentu usunięcia naszego konta firmowego w danej aplikacji, lub też, gdy ograniczysz – lub Edica ograniczy – przetwarzanie Twoich danych, np. poprzez usunięcie Twojego konta z listy osób obserwujących konto Edica lub listy osób lubiących nasz profil. Moment zakończenia przetwarzania danych będzie uzależniony od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.  
Osoby trzecie, w tym Facebook Ireland, mogą gromadzić i otrzymywać informacje z danej aplikacji i innych aplikacji, i wykorzystywać te informacje, np. do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Możesz wycofać zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam, dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland, o podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland, można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście, lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: .