Regulamin z dnia 20 sierpnia 2019 roku  
 1. [Postanowienia ogólne]
 
 1. Niniejszy Regulamin Konfiguratora (zwany dalej Regulaminem) znajduje zastosowanie do projektów graficznych kalendarzy ze składowych asortymentu Edica (zwanych dalej Projektami), tworzonych na stronie Konfigurator udostępnionej przez Edica Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Edica) w zorganizowanym przez Edica serwisie w sieci Internet pod adresem https://www.edica.pl…..oraz innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazany adres; serwis ten zwany jest Stroną.
 
 1. Administratorem Konfiguratora jest Edica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fortecznej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312356, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 300868150 oraz numer NIP 782-25-30-124, numer BDO: 000032844, kapitał zakładowy 200.000 złotych (zwana w treści Regulaminu Edica).
 
 1. Rolą Kreatora jest umożliwienie zapoznania się z elementami asortymentu Edica i przygotowanie przez użytkownika projektu graficznego kalendarza; Edica zastrzega jednak, że przedstawione elementy asortymentu ani jakiekolwiek inne oświadczenia, materiały Edica nie będą stanowić publicznych zapewnień Edica, co do właściwości przedmiotu zawartej w przyszłości umowy pomiędzy stronami; Jeżeli Użytkownik Konfiguratora będzie przedstawiał projekty graficzne konsumentom, to zobowiązany jest powiadomić konsumentów o tym, że materiały wskazane w zdaniu 1. nie stanowią publicznych zapewnień Edica co do właściwości przedmiotu przyszłej umowy. Przedstawione w Konfiguratorze elementy asortymentu, niniejszy dokument, ani jakiekolwiek inne materiały Edica, nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych Edica, chyba że Edica w sposób wyraźny złoży takie oświadczenia.
  II [Zasady korzystania z Konfiguratora]
 1. Konfigurator jest narzędziem, które umożliwia Użytkownikowi:
– tworzenie, zapisywanie, modyfikowanie projektów kalendarzy przy wykorzystaniu elementów z oferty Edica a także materiałów Użytkownika oraz ich usuwanie z Konfiguratora, – przeglądanie projektów kalendarzy stworzonych przez Edica, – archiwizowanie projektów kalendarzy stworzonych przez Użytkownika, – kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Edica polegający na możliwości przesłania przez Użytkownika bezpośrednio z Konfiguratora zapytania do Edica – tj. stworzonego projektu kalendarza wraz z określeniem przewidywanej liczby kalendarzy w celu otrzymania oferty handlowej od Edica, – podgląd wysłanych do Edica zapytań wraz z projektami, których zapytanie dotyczyło.  
 1. Zapytanie wysyłane jest przez Użytkownika Konfiguratora za pośrednictwem Strony. Wysłanie zapytania wymaga udzielenia zgody na: – przesyłanie informacji handlowej EDICA Sp. z o.o. (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku EDICA Sp. z o.o.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty e-mail;
– używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego EDICA Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia na adres
 1. Odpowiedź na zapytanie udzielona zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu zapytania.
 2. Za Dni Robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wyceny, kalkulacje oraz inne oświadczenia Edica sporządzane lub doręczane przez Edica Użytkownikowi za pośrednictwem Konfiguratora nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani oświadczenia o przyjęciu oferty Użytkownika. Brak odpowiedzi Edica na zapytanie lub na inne oświadczenie Użytkownika sporządzane przez Użytkownika lub doręczane Edica za pośrednictwem Konfiguratora, nie może zostać uznane za przyjęcie oferty.
 4. Dla korzystania z Konfiguratora w zakresie przeglądania projektów udostępnionych przez Edica, tworzenia projektu własnego, jego edycji oraz zapisania w pamięci przeglądarki nie jest wymagana rejestracja Użytkownika.
 
 1. Skorzystanie z rejestracji Użytkownika zapewnia możliwość dodania projektu do utworzonego konta Użytkownika, zapisania projektu na serwerze, zapisywania oraz przeglądania zapytań skierowanych do Edica wraz z podglądem projektu, którego dotyczyło zapytanie.
 2. Umieszczenie przez korzystającego z Konfiguratora logotypu, tekstu, zdjęć jest jednoznaczne ze złożeniem przez Korzystającego oświadczenia, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania projektu.
 3. Korzystający z Konfiguratora upoważnia EDICA do korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania projektu, jego modyfikacji, usunięcia, przedstawienia oferty handlowej, w szczególności do wprowadzenia do pamięci serwera, komputera. Korzystający z Konfiguratora zwolni EDICA z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką EDICA poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.
 4. Projekty kalendariów oraz elementów kalendarzy udostępnionych w Konfiguratorze przez Edica stanowią utwór chroniony postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tego utworu, w szczególności wykonanie kalendarzy książkowych w oparciu o projekt kalendarium, wymaga zgody EDICA Sp. z o.o. Projekty kalendarzy wykonane przez Edica Sp. z o.o. podlegają ochronie przewidzianej w prawie autorskim i korzystanie z nich wymaga zgody Edica Sp. z o.o.
 5. Stworzone przez Użytkownika projekty kalendarzy przechowywane będą na Stronie nie dłużej niż przez dwa sezony (sezon jest to okres liczony od 1 lutego do 31 stycznia następnego roku), po tym okresie będą usuwane przez Administratora Strony.
  III [Postanowienia końcowe]
 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Realizacja obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych wynikającego z art. 13 oraz art. 14 RODO realizowana jest przez Administratora – EDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fortecznej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000312356, na witrynie internetowej EDICA Sp. z o.o. pod adresem: https://www.edica.pl/polityka-prywatnosci/. W celu nawiązania kontaktu z osobą wyznaczoną przez EDICA Sp. z o.o. w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres siedziby EDICA Sp. z o.o. lub adres e-mail: .