Zgoda na otrzymywanie e-faktur

  Kupujący  
  legitymujący się NIP  
  wyraża zgodę na stosowanie przez  
  Sprzedającego – Edica Sp. z o.o. - faktur elektronicznych.


  Faktury elektroniczne Kupujący będzie przyjmował pocztą elektroniczną pod adresem e-mail wskazanym poniżej do przyjmowania faktur elektronicznych i zatwierdzonym przez Księgowość organizacji Kupującego:
  Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail Sprzedającego .


  Niniejsza zgoda dotyczy obowiązującej strony umowy w chwili udzielania zgody oraz innych umów jakie będą łączyć strony w przyszłości. O odwołaniu zgody Kupujący zawiadomi Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich zmianach adresu e-mail.